STANDARDY WSPÓŁPRACY Kosmowska Ewa CONTACT z Konsultantami, Trenerami, i Coachami

z dnia: 12.12.2019 roku

 

Standardy współpracy są zbiorem zasad  zawodowego postępowania dla Konsultantów/ Trenerów/ Coachów (zwanych łącznie „Współpracownikami”, a z osobna „Współpracownikiem” współpracujących z Kosmowska Ewa CONTACT.

 

Standardy współpracy wprowadzone zostały w trosce o utrzymanie najwyższej jakości działań edukacyjno-rozwojowych oraz godne reprezentowanie w/w zawodów przez zatrudnionych Współpracowników.

 

Niniejsze standardy współpracy przekazywane są każdemu Współpracownikowi w momencie nawiązania współpracy z Kosmowska Ewa CONTACT i stanowią integralne uzupełnienie umowy szczegółowej podpisywanej przy realizacji konkretnych zamówień pomiędzy Stronami.

§ 1

ZASADY OGÓLNE

1.     Treści przekazywane przez Współpracownika powinny być spójne z ideą CONTACT jako profesjonalnej i nowoczesnej firmy świadczącej usługi doradztwa personalnego
i biznesowego.

2.     Współpracownik przy realizacji zamówienia powinien charakteryzować się odpowiedzialnością i lojalnością wobec CONTACT jako swojego pracodawcy.

3.    Współpracownik powinien podejmować się realizacji zamówienia tylko wtedy, kiedy posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

4.     Zadaniem Współpracownika powinno być przekazywanie treści zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, w sposób dostosowany do odbiorców zamówienia.

5.   W trakcie realizacji zamówienia Współpracownik powinien charakteryzować się nienagannym wyglądem i strojem biznesowym, chyba że Klient zewnętrzny, dla którego realizowane jest zamówienie, zadecyduje inaczej.

6.    Współpracownik powinien dbać o rozwój własnych kompetencji merytorycznych i/lub trenerskich i/lub coachingowych .

7.     Współpracownik zobligowany jest do aktywnego wspierania osób odpowiedzialnych
za przygotowanie ofert handlowych poprzez przekazanie aktualnych wykazów wiedzy i doświadczenia niezbędnych do prawidłowego złożenia ofert, poprzez rzetelne przygotowanie części programowej (tzw. wsadu) do ofert oraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności wzięcia udziału w spotkaniach sprzedażowych.

8.      Mając na uwadze zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Współpracownik ma obowiązek zachować poufność procesu diagnostyczno-doradczo-rozwojowego. Dotyczy to w szczególności pracy z dokumentami Klienta zewnętrznego.

§ 2

 REALIZACJA ZAMÓWIENIA – TRENER

1.      Od momentu przekazania kontaktu z do Klienta Trener występuje pod marką Kosmowska Ewa CONTACT.

2.      Trener angażuje się w badanie potrzeb, aby dostosować program i przebieg szkolenia
i uzyskać jak najwyższy stopień jego przydatności zawodowej.

3.      Trener przedstawia wyniki badania potrzeb i ich związek z programem szkolenia na piśmie
w bezpośrednim kontakcie z usługodawcą  czyli Klientem CONTACT.

4.      Trener autonomicznie przygotowuje projekt szkoleniowy jaki chce zrealizować na potrzeby realizacji zamówienia oraz materiały edukacyjne lub zeszyt ćwiczeń.

5.  W zakresie długości trwania zamówienia oraz zakresu merytorycznego obowiązuje Trenera harmonogram i programy stworzone na potrzeby realizacji zamówienia, zaakceptowane przez CONTACT.

6.      Późniejsze istotne zmiany w harmonogramie zamówienia wymagają zgody CONTACT.

7.      W trudnych sytuacjach związanych z realizacją zamówienia (również w jego trakcie) Trener proszony jest o niezwłoczny kontakt z CONTACT.

8.      W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Trener zobligowany jest zapewnić zastępstwo przez osobę, która uzyska akceptację CONTACT.

9.      Odwołanie przez Trenera działania na mniej niż 24h przed planowaną datą realizacji może skutkować obciążeniem Trenera wszelkimi kosztami, jakie poniósł Klient
w związku z realizacją zaplanowanego zamówienia i wystąpił do CONTACT z roszczeniem o ich zwrot.

10.  Trener może regulować przerwy w trakcie realizacji zamówienia zgodnie
z oczekiwaniami grupy i dynamiką prowadzonych zajęć, nie zmieniając jednak ustalonego łącznego czasu dydaktycznego przewidzianego na realizację zamówienia.

11.  Trener podczas realizacji zamówienia pozostaje do dyspozycji uczestników również bezpośrednio przed rozpoczęciem działań oraz po ich zakończeniu na minimum
30 minut.

12.  Zadaniem Trenera jest stałe monitorowanie zadowolenia uczestników zamówienia oraz sprawdzanie poziomu prowadzonych działań poprzez sumienne przeprowadzanie:

·         ewaluacji,

·         przygotowanie raportu końcowego lub innych dokumentów wymaganych w umowie szczegółowej z Klientem zewnętrznym.

13.  W przypadku działań edukacyjnych Trener odpowiedzialny jest za przygotowanie sali tak, aby na pół godziny przed rozpoczęciem zajęć była ona przygotowana do realizacji zamówienia (rozłożone materiały, uruchomiony rzutnik multimedialny itp.).

14.  Trener może podlegać co najmniej jednej superwizji w roku przeprowadzonej przez CONTACT lub osobę wskazaną przez CONTACT. Osoba przeprowadzająca superwizję zobligowana jest do udzielenia  Trenerowi pełnej informacji zwrotnej oraz wypełnienia stosownej dokumentacji z procesu superwizji.

15.  Trener zobligowany jest do wzięcia udziału w spotkaniu programowym  jeżeli jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Brak udziału w spotkaniu programowym może skutkować niepowierzeniem wykonania zamówienia.

16.  W kontakcie z Klientem zewnętrznym oraz w trakcie działań edukacyjnych Trener jest zobowiązany posługiwać się nazwą Kosmowska Ewa CONTACT oraz udostępnionym adresem mailowym.

§ 3

 REALIZACJA ZAMÓWIENIA – KONSULTANT

1.  Konsultant podejmuje się przeprowadzenia działań diagnostycznych u powierzonego Klienta poprzez zaproponowane przez siebie , a zaakceptowane przez CONTACT metody pracy.

2.     W czasie pracy w siedzibie Klienta CONTACT konsultant zachowuje poufność dla wszystkich informacji jakie przekazują mu pracownicy Klienta w sposób jawny
i niejawny. Nie wdaje się w rozmowy będące opinią lub oceną sytuacji z pracownikami Klienta CONTACT.

3.  W zakresie długości trwania zamówienia oraz zakresu merytorycznego Konsultanta obowiązują harmonogram i zakres projektu stworzone na potrzeby realizacji zamówienia, zaakceptowane przez CONTACT.

4.   Konsultant powinien zachować poufność procesu rozwojowego oraz nie wykorzystywać informacji uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia przeciwko uczestnikom projektów i Klientom CONTACT , jak też samego CONTACT.

5.      Za naruszenie standardów uznaje się nawiązywanie osobistych kontaktów Konsultanta  z Klientem poza harmonogramem prac.

6.      Konsultant  w szczególności powinien zwracać uwagę na zaakceptowany przez strony czas, w jakim mają zostać zrealizowane poszczególne części zamówienia.

7.      Późniejsze istotne zmiany w czasie trwania oraz terminach realizacji zamówienia wymagają zgody CONTACT.

8.      W trudnych sytuacjach związanych z realizacją zamówienia (również w jego trakcie) Konsultant  proszony jest o niezwłoczny kontakt z CONTACT.

9.      W przypadku braku możliwości realizacji przyjętego zamówienia, Konsultant, zobligowany jest do zapewnienia zastępstwa przez osobę, która uzyska akceptację CONTACT.

10.  Odwołanie przez Konsultanta działania na mniej niż 24h przed planowaną datą realizacji może skutkować obciążeniem Konsultanta wszelkimi kosztami, jakie poniósł Klient
w związku z realizacją zaplanowanego zamówienia i wystąpił do CONTACT o ich zwrot.

11. Zadaniem Konsultanta jest stałe monitorowanie zadowolenia uczestników zamówienia oraz sprawdzanie poziomu prowadzonych działań poprzez sumienne  przeprowadzanie ewaluacji, przygotowanie raportu końcowego lub innych dokumentów wymaganych
w umowie szczegółowej z Klientem zewnętrznym.

12.  Konsultant zobligowany jest do wzięcia udziału w spotkaniu mającym na celu przygotowanie koncepcji działań diagnostyczno-doradczo-rozwojowych i/lub materiałów i/lub samych Konsultantów pod kątem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

13.  Konsultant zobligowany jest w razie konieczności do wzięcia nieodpłatnie udziału
w spotkaniu podsumowującym realizację zamówienia, jeżeli ze strony Klienta zewnętrznego występuje taka potrzeba, a nie stanowi ona wprost zakresu przedmiotu umowy szczegółowej.

14.  Konsultant zobligowany jest do przygotowania w formie elektronicznej raportu na 14 dni od zakończenia pracy  z działań jakie przeprowadzał.

 

§ 4

REALIZACJA ZAMÓWIENIA – COACH

 

1.   W zakresie długości trwania zamówienia oraz zakresu merytorycznego Coacha obowiązują system i harmonogram pracy stworzone na potrzeby realizacji zamówienia, zaakceptowane przez CONTACT.

2.      Późniejsze istotne zmiany w harmonogramie zamówienia wymagają zgody CONTACT, ale również uzgodnień poczynionych bezpośrednio z coachee.

3.      W trudnych sytuacjach związanych z realizacją zamówienia (również w jego trakcie) Coach proszony jest o niezwłoczny kontakt z CONTACT.

4.   W przypadku braku możliwości realizacji przyjętego zamówienia, Coach zobligowany jest do uzgodnienia z coachee innego terminu sesji lub zgłoszenie tego faktu do CONTACT.

5.    Odwołanie przez Coacha działania na mniej niż 24h przed planowaną datą realizacji może skutkować obciążeniem Coacha wszelkimi kosztami, jakie poniósł Klient w związku  z realizacją zaplanowanego zamówienia i wystąpił CONTACT z roszczeniem o ich zwrot.

6.    Coach może podlegać co najmniej jednej superwizji w roku przeprowadzonej CONTACT  lub osobę wskazaną i uprawnioną zawodowo do przeprowadzania superwizji. Coach otrzymuje pełną informacjię zwrotną od superwizora.

 

§ 5

UPRAWNIENIA WSPÓŁPRACOWNIKA

1.   Konsultant/ Trener/ Coach  w ramach proponowanych stawek dziennych ma zagwarantowany catering, a jeżeli projekt rozwojowy odbywa się poza miejscem zamieszkania, Konsultant/ Trener / Coach sam pokrywa koszty noclegów chyba, że umowa szczegółowa stanowi inaczej

2.    Współpracownik na każdym etapie realizacji zamówienia otrzymuje wsparcie merytoryczne CONTACT.

3.    Współpracownik ma możliwość dodatkowej sprzedaży projektów doradczych
i rozwojowych CONTACT w ramach dodatkowego wynagrodzenia.

4.    Współpracownik ma możliwość pełnienia roli Lidera merytorycznego/ Menedżera programowego w programach rozwojowych otwartych oraz w programach zamkniętych, odpowiedzialnego za zarządzanie projektem od strony merytorycznej
i organizacyjnej. Funkcja ta powiązana jest z dodatkowymi wynagrodzeniem.

§ 6

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

1.   W przypadku gdy po stronie Konsultanta/ Trenera leży odpowiedzialność za przygotowanie harmonogramu i/lub innych materiałów, zobligowany on jest do ich dostarczenia najpóźniej na siedem dni przed planowanym terminem realizacji zamówienia do CONTACT chyba że umowa szczegółowa zawarta pomiędzy CONTACT
z Klientem zewnętrznym wskazuje inaczej. W powyższym przypadku zastosowanie mają terminy wskazane w umowie szczegółowej.

2.   Wszelkie przekazywane przez Współpracownika do CONTACT dokumenty powinny być przysłane w wersji elektronicznej w formacie pozwalającym na ich prawidłowe otwarcie i modyfikację.

3.   Współpracownik w trakcie realizacji zamówienia zobligowany jest do powoływania się na źródła wykorzystywanych materiałów oraz narzędzi służących do realizacji procesów rozwojowych.

4.  Współpracownik zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, by przygotowane  w ramach zamówienia dokumenty charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym. Profesjonalizm powinien również dotyczyć strony technicznej, m.in. stosowanego języka, poprawnej stylistyki tekstów oraz formy graficznej.

5.      W terminie trzech dni od zakończenia zamówienia Współpracownik zobligowany jest do dostarczenia Kierownikowi Projektu kompletu dokumentacji projektowej wraz
z raportem poprojektowym (w przypadku Wykładowcy/ Konsultanta/ Trenera)  z zachowaniem należytej staranności przygotowania dokumentacji, chyba że umowa szczegółowa zawarta pomiędzy IBD Business School z Klientem zewnętrznym wskazuje inaczej. W powyższym przypadku zastosowanie mają terminy wskazane w umowie szczegółowej.

6.      Po zakończeniu realizacji zamówienia materiały, które zostały niewykorzystane, Współpracownik ma obowiązek zwrócić do odpowiedniego Kierownika Projektu.

§ 7

DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA

1.   Współpracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej względem CONTACT Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć wszelkie rodzaje aktywności skierowane do grona Klientów CONTACT, dla których Współpracownik wykonuje powierzone mu przez CONTACT działania.

2.    Za moment podjęcia współpracy z Klientem przyjmuje się datę, w której została podpisana umowa z CONTACT na realizację zamówienia, do której realizacji dedykowany jest lub może być Współpracownik.

3.    Jednocześnie zakaz działań konkurencyjnych obejmuje okres 24 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zamówienia przez Współpracownika projektu u Klienta, chyba że umowa z Klientem wymaga dłuższego okresu niż 24 miesiące.

4.   Zakaz konkurencji nie będzie jedynie miał zastosowania w przypadku, gdy Współpracownik  w okresie poprzedzającym 24 miesiące przed powierzeniem mu realizacji zamówienia ze strony CONTACT  współpracował z Klientem bezpośrednio lub z udziałem innej organizacji rozwojowej (co należy odpowiednio udokumentować).

5.      Zakaz konkurencji obejmuje również sytuację ofertowania do tego samego Klienta i/lub tego samego projektu z dwóch różnych firm.

6.     Współpracownik zobowiązany jest do nieprzenoszenia i nierozpowszechniania konceptu wypracowanego przez CONTACT w ramach zamówienia, w którym brał udział, na inną organizację lub instytucję pod groźbą natychmiastowego zerwania współpracy.

7.   Zerwanie współpracy nie wyklucza dochodzenia ze strony CONTACT dalszej odpowiedzialności odszkodowawczej na drodze cywilnoprawnej za straty wynikające z naruszeń.

8.      Współpracownik może pozostawić uczestnikom kontakt mailowy do siebie, jedynie wykorzystując dane przekazane przez CONTACT,

 

Nawiązanie współpracy z Kosmowska Ewa CONTACT następuje po akceptacji powyższych wymogów.  Konsultant/ Trener/ Coach, z którym zostaje podjęta współpraca, zobligowany jest do ich sumiennego przestrzegania.

OD 2007 NA RYNKU

Dane firmowe:

ul. św. Floriana 5
55-080 Smolec
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.
IX wydział Gospodarczy
Krajowego
KRS: 0000912057
NIP: 8961605056
REGON: 389504549
Kapitał zakładowy: 5000 złotych
KONTO BANKOWE:
PL 80102052420000210205193034

Kontakt:

Ewa Kosmowska:
e.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 503111706

Nadia Kosmowska
n.kosmowska@ekcontact.pl
Tel: +48 792 111 706

Nasza oferta:

  • audyt
  • doradztwo organizacyjne
  • coaching
  • mentoring
  • skuteczne systemy szkoleniowe
  • badanie kompetencji AC/DC