Regulamin świadczenia Usług: mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji 

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) mają zastosowanie do wszystkich umów o świadczenie Usług: mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji przez Kosmowska Ewa CONTACT dalej CONTACT od dnia jego wejścia w życie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Umowa o świadczenie Usług: mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji może zostać zawarta na warunkach innych niż określone w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

1. Kosmowska Ewa CONTACT z siedzibą w Smolcu 55-080 ul. Św. Floriana 5 NIP: 8941819481 REGON: 020473912
2. Coach/Mentor/Konsultant – współpracujący z CONTACT coach posiadający przygotowanie oraz doświadczenie do prowadzenia procesów coachingowych , mentoringowych
i konsultacji indywidualnych popartych doświadczeniem i certyfikatami.
3. Klient/ Sponsor – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła
z CONTACT umowę o świadczenie Usługi coachingu. Przez Klienta rozumie się również osobę, na rzecz której osoba trzecia zawarła umowę o świadczenie Usługi coachingu
4. Coachee/mentee / uczestnik – osoba uczestnicząca w sesjach
5. Serwis – telefoniczna obsługa Klienta, umożliwiająca kontakt Klienta w zakresie zakupionej usługi, aktywna od wtorku do czwartku w godzinach : od 10.00 do 14.00
6. Abonament – opłacone prawo do korzystania w określonym czasie z określonego świadczenia, najczęściej rozumie się przez to abonament miesięczny – płatny „z góry”.
7. Pakiet usług – pakiet określający ilość, rodzaj usług: mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji , ich zakres, formę i termin realizacji usługi oraz jej cenę;
8. Wykaz dostępnych pakietów usług stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu,
9. Usługi: mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji – sesje prowadzone przez wybranego przez Klienta profesjonalistę. Jedna sesja trwa 90 minut, świadczona zgodnie
z najwyższymi standardami określającymi usługi coachingowe, w zakresie określonym w Regulaminie, wykazie pakietów usług i Cenniku lub na zasadach określonych w indywidualnej umowie z Klientem.
10. Trójstronne spotkanie – spotkanie lub telekonferencja występująca w pakiecie „Coaching dla Biznesu” gdzie ze strony Klienta uczestniczą: osoba zlecająca usługę coachingu, coachee oraz coach. Celem takiego spotkania jest ustalenie oczekiwań sponsora wobec coachee, dla którego przeznaczona jest usługa coachingu, tak aby określić pożądane zmiany możliwe do zaobserwowania po zakończonym procesie coachingowym.
11. TestEQ – narzędzie diagnostyczne poziomu inteligencji emocjonalnej wykonywane przez Klienta on-line
12. Raport EQ – kilkudziesięcio stronnicowy raport w wersji elektronicznej (pdf) z wynikiem poziomu inteligencji emocjonalnej w 10 kompetencjach, do omówienia z wybranym przez Klienta coachem.
13. Umowa – umowa o świadczenie Usług mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji, zawierana z Klientem bezpośrednio lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a także umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa.

3. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi mentoringu, coachingu
i indywidualnych konsultacji

1. Umowa o świadczenie Usługi coachingu zawierana jest poprzez zakupienie Pakietu usług u przedstawiciela CONTACT lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem strony internetowej www.ekcontact.pl, rozmowy telefonicznej, czatu lub w formie indywidualnie uzgodnionej w umowie z Klientem.
2. Do zawarcia z Klientem Umowy o świadczenie Usługi prawnej dochodzi z chwilą:
2.1. podpisania Umowy o świadczenie Usługi coachingu w przypadku umów uzgodnionych z klientem indywidualnie;
2.2. podpisania Umowy o świadczenie Usługi coachingu w przypadku umów zawieranych poza lokalem CONTACT;
2.3. rejestracji na stronie internetowej www.ekcontact,.pl i złożenia potwierdzonego zamówienia na wybrany Pakiet usług przez Klienta lub osobę działającą na jego rzecz;
2.4. potwierdzenia umowy zawartej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, czat) lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez CONTACT oraz Klienta.
3. Kosmowska Ewa CONTACT zobowiązana jest do świadczenia Usługi na rzecz Klienta po uprzednim opłaceniu usługi przez Klienta lub osobę działającą na jego rzecz. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego prowadzonego przez CONTACT, zaś w przypadku płatności gotówką– moment zainkasowania płatności.
4. Przez okres obowiązywania Umowy, CONTACT zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości skorzystania z zakupionej Usługi coachingu na zasadach określonych w Regulaminie i w wybranym Pakiecie usług.
5. Strony w indywidualnej umowie mogą uregulować wzajemne prawa i obowiązki w sposób odmienny od wskazanego w Regulaminie. W takim przypadku pierwszeństwo znajdują uregulowania zawarte w umowie przed uregulowaniami niniejszego Regulaminu.
6. Zawarcie Umowy wymaga od Klienta zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, polityki prywatności, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz polityki cookies, co Klient potwierdza podpisem złożonym pod umową.
7. Klient dokonuje płatności za Usługę za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

4. Zakres Usługi mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji

1. W zależności od Pakietu usług, CONTACT świadczy Usługi coachingu w następujący sposób:
1.1. Coachee/Mentee rezerwuje termin i rozpoczyna proces składający się z maksymalnie 7 sesji.
1.2. Na pierwszej sesji ustalany jest kontrakt pomiędzy coachem, a coachee / mentorem a mentee – zasady określające potrzeby coachee i coacha oraz mentee i mentora.
1.3. W każdej sesji do decyzji Coachee / Mentee należy wybór tematu sesji i celu do pracy.
1.4. Każda sesja trwa średnio 90 min, a o skróceniu trwania sesji decyduje uczestnik.
1.5. Zgodnie z Etyką pracy coacha http://icf.org.pl/pl98,kodeks-etyczny-icf.html

5. Sposób świadczenia Usługi mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji

 1. Usługa świadczona będzie w zależności od ustaleń dokonanych z uczestnikiem w następujący sposób:

1.1. osobiście w biurze CONTACT pod adresem ul. Stanisławowska 47 lok 8 we Wrocławiu lub za pośrednictwem aplikacji do kontaktu on-line w formie video np. Skype lub Messenger

1.2. telefonicznie, jeśli taką formę wybierze Klient.

 1. Pakiet zawiera 7 sesji, które składają się na jeden proces coachingowi – osiągania założonego przez cochee celu. (Step by step)
 2. Skuteczność procesu oznacza dla coachee/mentee pracę minimum jeden raz w miesiącu stąd coachee/mentee ma możliwość pokierować swoim procesem i osadzić go w wyznaczonym 12 miesięcznym okresie trwania pakietu. To uczestnik ostatecznie decyduje jak skorzysta z pakietu.
 3. Coaach/ mentor / konsultant w ramach usługi  przeprowadza stosowne ćwiczenia oraz przygotowuje potrzebne materiały dla uczestnika.
 4. Coach prowadzi sesje według standardów ICC, ICF.
 5. Ze względu na poufność procesu coachingu Zamawiający nie ma prawa wymagać od CONTACT sporządzania jakichkolwiek raportów dotyczących szczegółów poruszanych zagadnień w trakcie spotkań z uczestnikiem sesji indywidualnych.

6. Termin świadczenia Usługi mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji

   1. Usługa może zostać przeprowadzona w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia zakupu abonamentu lub zakupu pakietu usług.
1. Uczestnik ma prawo wskazania dogodnych dla siebie siedmiu terminów sesji i umówienia wszystkich spotkań poprzez kalendarz udostępniony na stronie CONTACT.
2. Uczestnik decyduje o częstotliwości spotkań z mentorem/coachem, dokonuje wyboru co jaki czas ma gotowość na kolejną sesję.
3. W przypadku braku wykorzystania przez uczestnika w okresie, o jakim mowa w § 6 ust. 1, którejkolwiek z sesji, usługę traktuje się za zrealizowaną w całości. Klientowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za niezrealizowane przez uczestnika za sesje.
4. Zarówno coachee jak i coach / mentee jak i mentor mają prawo odwołać lub zmienić datę poszczególnej sesji informując o tym drugą stronę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną sesją.
5. W przypadku odwołania lub zmiany terminu sesji przez uczestnika, w okresie krótszym niż wskazany w § 6 ust. 5, CONTACT należy się całość wynagrodzenia za przedmiotową sesję, bez względu na to, czy została zrealizowana przez uczestnika.
6. W przypadku odwołania lub zmiany przez CONTACT terminu sesji w okresie krótszym niż określony w § 6 ust. 5 , uczestnikowi przysługuje rekompensata w postaci bezpłatnej dla Klienta kolejnej sesji.
7. W przypadku wystąpienia potrzeby przeprowadzenia dla uczestnika TestuEQ, test ten traktowany będzie jako usługa dodatkowo płatna, na realizację której CONTACT wystawi dla Klienta/Sponsora fakturę vat, na podstawie której dokonana zostanie opłata za TestEQ. W dalszej kolejności Klient/Sponsor otrzyma od CONTACT pisemny wynik badania TestemEQ.

7. Języki

Usługa coachingu świadczona jest w języku polskim.

8. Terminy świadczenia Usługi mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji

1. CONTACT zapewnia dostęp do Usług za pomocą kalendarza umieszczonego na stronie www.ekcontact.pl, w następującym czasie:
1.1. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 oraz w godzinach 17.00-20.00
1.2. w soboty w godzinach 10.00-11.30
1.3. uzgodnione indywidualnie w niedziele z wyjątkiem dni obejmujących okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra, jak również czasu Świąt Wielkiej Nocy.

9. Cena Usługi mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji

1. Wskazana cena Usługi coachingowej dotyczy Pakietów usług opublikowanych na stronie www.ekcontact.pl
2. Ceny Usług podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
3. Cena podana dla każdego Pakietu usług jest wiążąca w chwili dokonania zakupu Usługi przez Klienta.
4. Cena Usługi nie zawiera kosztów połączeń telefonicznych oraz kosztów dostępu do sieci Internet ponoszonych przez Klienta w związku z korzystaniem z Usługi coachingowej.
5. Cena Pakietu usługi nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu.
6. Cena usługi mentoringu, coachingu i indywidualnych konsultacji niemieszczącej się
w zakresie Pakietu usług jest ustalana w indywidualnej umowie z Klientem.
7. Każdy Klient który dokona zakupu Usługi mentoringu, coachingu lub konsultacji otrzyma
w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi dokument w postaci faktury VAT potwierdzający zakup Usługi j. Dokument faktury VAT doręczany będzie pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy Klienta.
8. Klient poprzez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przesyłanie wystawianych przez CONTACT drogą elektroniczną faktur vat na wskazany adres mailowy, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektroniczne, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 29.12.2012r. Poz. 1528).
9. Koszt połączenia telefonicznego z coachem lub Serwisem to standardowy koszt operatora, który obciąża uczestnika.

10. Korzystanie z Usługi 

1. Z chwilą zakupu Usługi coachingowej zgodnie z wybranym przez Klienta Pakietem i wskazaniem nazwiska osoby coachee po 2 opłatach abonamentowych nabywa on prawa do umówiania 7 sesji w kalendarzu na stronie CONTACT
2. Po połączeniu się z numerem telefonu serwisowego CONTACT Klient, coachee w celu identyfikacji, obowiązany jest podać swoje dane personalne.
3. W przypadku niepodania przez Klienta, coachee danych personalnych przedstawiciel CONTACT może dokonać identyfikacji Klienta, coachee poprzez podanie przez niego innych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, firma, nr PESEL, nr NIP lub nr REGON itp.) o ile znajdują się one w posiadaniu CONTACT.
4. Po dokonanej identyfikacji Klient przedstawia zapytanie lub pozostawia wiadomość dla swojego coacha.

11. Czas trwania Umowy

1. Umowa na usługi zawierana jest każdorazowo na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem sytuacji gdy Umowa o świadczenie Usługi niemieszczącej się w zakresie Pakietu usług dostępnych na stronie internetowej, zawierana jest na czas określony w indywidualnej umowie z Klientem.
2. Usługa mentoringu, coachingu lub indywidualnych konsultacji świadczona jest w okresach rozliczeniowych określonych w Cenniku. Usługa, która nie zostanie wykorzystana przez uczestnika w danym okresie rozliczeniowym, nie przechodzi na następny okres rozliczeniowy.

12. Jakie masz prawa?

1. W przypadku zakupu usługi poprzez zawarcie umowy na odległość (np. telefon, czat) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (CONTACT) w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta
z 30.05.2015r. (Dz.U.z 2014r. Poz. 827), Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Klient powinien złożyć w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od umowy według wzoru załączonego do niniejszego regulaminu.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku, gdy skorzystał on z Usługi w całości przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa ust.1. W przypadku skorzystania przez Klienta z części Usługi ponosi on koszty rzeczywiste za usługę w ramach Usługi świadczonej do chwili odstąpienia od umowy.
4. CONTACT dokonuje zwrotu należności z tytułu odstąpienia od umowy przez Klienta w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
5. Po odstąpieniu od umowy CONTACT nie będzie pobierał od Klienta kwot abonamentowych za kolejne miesiące, o ile pokrywają one rzeczywisty koszt wykorzystania przez Klienta lub uczestnika usługi.
6. CONTACT nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli Klient, pomimo wezwania, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu. Ponadto CONTACT nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie w zwrocie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.

13. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek
1.1. upływu okresu na który została zawarta,
1.2. wykorzystania ostatniej limitowanej usługi w Pakiecie usług
2. CONTACT może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym poinformowaniem Klienta, w przypadku stwierdzenia udostępnienia przez Klienta nieupoważnionym osobom danych umożliwiających korzystanie z Usługi, lub w przypadku powzięcia wiadomości o niewypłacalności Klienta. W takim przypadku opłata za Usługę ponoszona jest proporcjonalnie do jej wykorzystania w okresie rozliczeniowym, w którym następuje rozwiązanie Umowy.
3. CONTACT może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym poinformowaniem Klienta w przypadku likwidacji, upadłości lub rozwiązania Klienta lub CONTACT.

 

14. Zakres odpowiedzialności CONTACT

 1. CONTACT odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi .
 2. Przedmiotem reklamacji nie może być żądanie przez klienta przedstawienia dodatkowych danych (informacji i/lub dokumentów) niezbędnych do świadczenia Usługi .
 3. CONTACT nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi
  w wyniku działania siły wyższej, przerwy w zasilaniu, awarii systemu informatycznego. Niezwłocznie po ustaniu przeszkody CONTACT przystępuje do świadczenia Usługi na rzecz Klienta.

15. Wniesienie reklamacji i sposób jej rozpatrzenia

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Usługi można wnosić pisemnie na adres CONTACT lub drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@ekcontact.pl, wskazując w temacie wiadomości: Reklamacja (z nazwą usługi).
 2. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Klient może zostać poproszony o podanie danych umożliwiających identyfikację oraz o podanie okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji. CONTACT udziela odpowiedzi na reklamację nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia przez Klienta.
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia okoliczności faktycznych niezbędnych do należytego rozpatrzenia reklamacji, czas na udzielenie odpowiedzi na reklamację ulega zawieszeniu do czasu przekazania przez Klienta wyczerpujących informacji umożliwiających zajęcie stanowiska w przedmiocie reklamacji przez CONTACT.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej, a w przypadku wniesienia reklamacji w drodze emailowej, CONTACT udziela odpowiedzi na reklamację w formie mailowej, przy czym na prośbę Klienta odpowiedź na reklamację może zostać udzielona w inny sposób, uzgodniony przez CONTACT i Klienta.

 

16. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2020 roku ma zastosowanie do umów
  o świadczenie usług zawartych po tej dacie. 
 2. Umowy zawarte pomiędzy CONTACT, a Klientem realizowane są na podstawie zapisów Regulaminu w brzmieniu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy, w której stroną jest Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jest sąd właściwy według siedziby CONTACT.

Załącznik numer 1 do Regulaminu: PAKIETY USŁUG I CENNIK

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy